Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van T.M. Visser van Portretjes van Tine Fotografie, hierna te noemen fotograaf.

  1. De gefotografeerde mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotiedoeleinden van eigen werk als model, mits onder vermelding van de naam van de fotograaf als maker van de foto’s. Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door de gefotografeerde zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is niet toegestaan. Het gebruik van de foto’s voor pornografische doeleinden op bijvoorbeeld websites, in publicaties e.d. (ondanks dat de foto’s niet een dergelijke inhoud zullen hebben) is in geen enkel geval toegestaan. Het gebruik van (verkleinde) onbewerkte foto’s is eveneens niet toegestaan. Ook het bewerken van de foto’s door derden of de gefotografeerde is niet toegestaan, de fotograaf zal op aanvraag de gewenste foto’s bewerken voor het gebruik.
  2. De fotograaf behoudt het onverdeelde auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. De fotograaf mag deze foto’s gebruiken om eigen werk te promoten op eigen websites, portfolio (map met prints) en fototentoonstellingen (Internet of anders). Commerciële publicaties vinden uitsluitend plaats na overleg met de gefotografeerde, waarna indien van toepassing een vergoeding afgesproken wordt. De fotograaf zal te allen tijde bij publicaties de gefotografeerde niet benadelen of haar/zijn naam schaden.
  3. De kosten voor make-up en visagist(e) zijn ten laste van de gefotografeerde.
  4. De opnamekosten en eventuele reiskosten van de fotograaf dienen op de dag van de opname contant te worden voldaan tenzij anders overeengekomen.
  5. Bij een TFP Fotoshoot (gratis opname) geldt het volgende: De fotoshoot vindt plaats dichtbij de woonplaats van de fotograaf, daardoor worden er geen reiskosten in rekening gebracht. U ontvangt minimaal 6 digitale foto’s (minimaal 1200 px) die u kunt gebruiken voor uw sociale media. Het logo van de fotograaf staat op de foto, die mag u niet verwijderen.
  6. Indien een van beide partijen tot publicatie etc., anders dan onder voorgaande punten afgesproken, wil overgaan is dit pas toegestaan nadat de ander nadrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend en er schriftelijk overeenstemming is over een financiële vergoeding.
  7. Overtreding of niet nakomen van deze voorwaarden geeft zowel de fotograaf als de gefotografeerde het recht een schadevergoeding te eisen van de wederpartij, conform de bepalingen en de regels van het op dat moment in Nederland geldend recht.
  8. De gefotografeerde gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden.
  9. Op alle rechtsverhoudingen tussen T.M. Visser van Portretjes van Tine en de gefotografeerde is Nederlands recht van toepassing.